لیست مدیران و کارشناسان شهرداری بندر بوشهر

گروه
شامل
حسین پور محمد رضا

ریس محمد رضا حسین پور

آتش نشانی

ریس / حقوق مستمر : 101.555.111

تلفن ها
محل کار 0773333333-36
حیدری حسین

شهردار حسین حیدری

شهرداری

شهردار / حقوق مستمر : 111.111.111 ریال

تلفن ها
محل کار 0773333333-1
قنبرپور قائم

معاون قائم قنبرپور

شهرداری

معاون / حقوق مستمر : 111.111.111 ریال

تلفن ها
محل کار 0773333333-80
صمیمی فرد رضا

معاون رضا صمیمی فرد

شهرداری

معاون / حقوق مستمر : 111.111.111 ریال

تلفن ها
محل کار 0773333333-48
اعتباری امیر

کارشناس امیر اعتباری

فاوا

کارشناس

تلفن ها
محل کار 0773333333-40
خوش آینه محمد

ریس سازمان محمد خوش آینه

فاوا

ریس / حقوق مستمر : 107.556.254

تلفن ها
محل کار 0773333333-4
غلامرضازاده امیدرضا

کارشناس امیدرضا غلامرضازاده

فاوا

کارشناس

تلفن ها
محل کار 3333404441-88
معیری بهروز

کارشناس بهروز معیری

فاوا

کارشناس

تلفن ها
محل کار 0773333333-39
صفر پور نیما

کارشناس نیما صفر پور

فاوا

کارشناس

تلفن ها
محل کار 0773333333-55
صفحه ۱ از ۱